>>  Portál zaměstnanosti a adaptability v Moravskoslezském kraji  >>  RESA  >>  Analýzy a soubory ke stažení

Analýzy a soubory ke stažení

FAKTORY VÝB?RU STUDIJNÍHO OBORU A ST?EDNÍ ŠKOLY ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MS KRAJI


STRUKTURA A FAKTORY DLOUHODOBÉ NEZAM?STNANOSTI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI


PR?ZKUM SOU?ASNÉHO STAVU ?ÍZENÍ RIZIK V PODNICÍCH A ORGANIZACÍCH V ?R 


UPLATNITELNOST ABSOLVENT? ŠKOL V PODNICÍCH A ORGANIZACÍCH MS KRAJE

UPLATN?NÍ ŽEN V IT OBORECH V MS KRAJI


Seminá? "Informace o trhu práce a zam?stnanosti v ?R a Evrop?" - 22.1. 2008 - prezentaceSEKTOROVÉ ANALÝZY - PR?ZKUM MEZI PODNIKY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2006

A
Zam?d?lství, myslivost, lesnictví
12.04.2007
C+D+EAnalýza za pr?mysl22.03.2007
DZpracovatelský pr?mysl22.03.2007
DAVýroba potraviná?ských výrobk? a nápoj?; tabákových výrobk?22.03.2007
DBVýroba textilních a od?vních výrobk?22.03.2007
DDZpracování d?eva, výroba d?eva?ských výrobk? krom? nábytku22.03.2007
DEVýroba vlákniny, papíru a výrobk? z papíru; Vydavatelství a tisk22.03.2007
DGVýroba chemických látek, p?ípravk?, lé?iv a chemických vláken22.03.2007
DHVýroba pryžových a plastových výrobk?22.03.2007
DIVýroba ostatních nekovových minerálních výrobk?22.03.2007
DJVýroba základních kov?, hutních a kovod?lných výrobk?22.03.2007
DKVýroba a opravy stroj? a za?ízení j.n.22.03.2007
DLVýroba elektrických a optických p?ístroj? a za?ízení22.03.2007
DMVýroba dopravních prost?edk? a za?ízení22.03.2007
DNZpracovatelský pr?mysl j.n.22.03.2007
EVýroba a rozvod elekt?iny, plynu a vody
FStavebnictví12.04.2007
GObchod; Opravy motorových vozidel a výrobk? pro osobní pot?ebu a p?evážn? pro domácnost12.04.2007
HUbytování a stravování10.04.2007
IDoprava, skladování a spoje12.04.2007
K?innosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské ?innosti12.04.2007PROFILY ODV?TVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2005

15Potraviny a nápoje21.01.2008
17Textil a textilní výrobky21.01.2008
18Od?vy a od?vní dopl?ky 21.01.2008
20D?eva?ský pr?mysl 21.01.2008
21Vláknina, papír a výrobky z papíru 21.01.2008
22Vydavatelství a tisk21.01.2008
24Chemie a farmacie 21.01.2008
25Pryžové a plastové výrobky 21.01.2008
27Výroba základních kov? 21.01.2008
28Výroba kovových konstrukcí a kovod?lných výrobk? 21.01.2008
29Výroba a opravy stroj? a za?ízení 21.01.2008
34Výroba motorových vozidel a p?íslušenství 21.01.2008
35Výroba ostatních dopravních prost?edk? a p?íslušenství 21.01.2008