O RESA

Informa?ní systém RESAInforma?ní systém RESA je jedním z díl?ích výstup? projektu Equal-Kompetence. Jeho cílem je poskytovat rychlé a p?ehledné informace z oblasti lidských zdroj?, trhu práce a odv?tví v Moravskoslezském kraji.

Data jsou rozd?lena do následujících oblastí:
  • Demografie
  • Zam?stnanost
  • Práce
  • Vzd?lání
  • Hospodá?ství
  • Makroekonomika
  • Výzkum a vývoj

Informace jsou voln? dostupné k prohlížení. Tam, kde to povaha dat umož?uje, jsou data k dispozici i pro nižší administrativní jednotky (okresy Moravskoslezského kraje) a srovnání s hodnotami pro ?eskou republiku.


Základní informace jsou uvedeny také v letá?ku ve formátu PDF.


Logo ESF EQUAL            Vlajka EU            Vlajka ?R

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpo?tem ?eské republiky